Publications

Please refer to the Tang’s google scholar page for our latest research publications.

After 2020

 1. Frank Y. Gao, Xinyue Peng, Xinle Cheng, Emil Viñas Boström, Dong Seob Kim, Ravish K. Jain, Deepak Vishnu, Kalaivanan Raju, Raman Sankar, Shang-Fan Lee, Michael A. Sentef, Takashi Kurumaji, Xiaoqin Li, Peizhe Tang, Angel Rubio*, Edoardo Baldini*. Giant chiral magnetoelectric oscillations in a van der Waals multiferroic. Nature (2024). (Published Online)
 2. Yiliang Fan, Huaiqiang Wang*, Peizhe Tang, Shuichi Murakami, Xiangang Wan, Haijun Zhang*, Dingyu Xing. Symmetry-driven anisotropic coupling effect in antiferromagnetic topological insulator: Mechanism for a quantum anomalous Hall state with a high Chern number. Physical Review B 110, 035139 (2024).
 3. Kebin Xiao, Wen-Han Dong, Xintong Wang, Jiawei Yu, Daran Fu, Zhiqiang Hu, Yunkai Guo, Qinqin Zhang, Xiaofei Hou, Yanfeng Guo, Lexian Yang, Yong Xu, Peizhe Tang*, Wenhui Duan, Qikun Xue*, Wei Li*. Hidden Charge Order and Multiple Electronic Instabilities in EuTe4. Nano Letters 24 (25),  7681–7687 (2024).
 4. Han Yan, Hongye Mao, Peixin Qin*, Jinhua Wang, Haidong Liang, Xiaorong Zhou, Xiaoning Wang, Hongyu Chen, Ziang Meng, Li Liu, Guojian Zhao, Zhiyuan Duan, Zengwei Zhu, Bin Fang, Zhongming Zeng, Andrew A. Bettiol, Qinghua Zhang*, Peizhe Tang*, Chengbao Jiang*, Zhiqi Liu*. An Antiferromagnetic Spin Phase Change Memory. Nature Communications 15, 4978 (2024).
 5. Baixu Xiang, Rengi Wang, Yuzhong Chen, Yubin Wang, Tingxiao Qin, Mengdi Zhang, Kenii Watanabe, Takashi Taniguchi, Wenhui Duan, Peizhe Tang*, Haiyun Liu*, Qihua Xiong*. Chirality-Dependent Dynamic Evolution for Trions in Monolayer WS2. Nano Letters 24 (22), 6592–6600 (2024).
 6. Qi Zhang, Wei Li, Ruixuan Zhao, Peizhe Tang, Jie Zhao, Guorong Wu, Xin Chen, Mingjun Hu, Kaijun Yuan*, Jiebo Li*, Xueming Yang. Real-time observation of two distinctive non thermalized hot electron dynamics at MXene/molecule interfaces. Nature Communications 15, 4406 (2024).
 7. Tianyun Lin, Yongkang Ju, Haoyuan Zhong, Xiangyu Zeng, Xue Dong, Changhua Bao, Hongyun Zhang, Tian-Long Xia, Peizhe Tang*, Shuyun Zhou*. Ultrafast Carrier Relaxation Dynamics in a Nodal-Line Semimetal PtSn4. Nano Letters 24 (21), 6278–6285 (2024).
 8. Kaijie Yang, Zian Xu, Yanjie Feng, Frank Schindler, Yuanfeng Xu, Zhen Bi, B. Andrei Bernevig, Peizhe Tang, Chao-Xing Liu*. Topological minibands and interaction driven quantum anomalous Hall state in topological insulator based moiré heterostructures. Nature Communications 15, 2670 (2024).
 9. Dongbin Shin, Angel Rubio, Peizhe Tang. Light-induced ideal Weyl semimetal in HgTe via nonlinear phononics. Physical Review Letters 132, 016603 (2024). (Editors’ Suggestion)
 10. Xuemin Fan*, Xiaoqi Sun*, Penghao Zhu*, Yuqiang Fang*, Yongkang Ju, Yonghao Yuan, Fuqiang Huang, Taylor L. Hughes, Peizhe Tang, Qi-Kun Xue, Wei Li. Stripe charge order driven manipulation of Majorana bound states in 2M-WS2 topological superconductor. arxiv.org/abs/2308.16101 (2023).
 11. Zeya Li*, Feng Qin*, Chin Shen Ong*, Junwei Huang*, Zian Xu, Peng Chen, Caiyu Qiu, Xi Zhang, Caorong Zhang, Xiuxiu Zhang, Olle Eriksson, Angel Rubio, Peizhe Tang, Hongtao Yuan. Robustness of Trion State in Gated Monolayer MoSe2 under Pressure. Nano Letters 23 (22), 10282-10289 (2023).
 12. Zeya Li*, Junwei Huang*, Ling Zhou*, Zian Xu*, Feng Qin, Peng Chen, Xiaojun Sun, Gan Liu, Chengqi Sui, Caiyu Qiu, Yangfan Lu, Huiyang Gou, Xiaoxiang Xi, Toshiya Ideue, Peizhe Tang, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan. An anisotropic van der Waals dielectric for symmetry engineering in functionalized heterointerfaces. Nature Communications 14, 5568 (2023). (Editors’ Highlights, Focus)
 13. Jinghan Zuo*, Yan Dang*, Pengbo Zhai, Bixuan Li, Lei Wang, Moxuan Wang, Zhilin Yang, Qian Chen, Xiaokang Gu, Zeyang Li, Peizhe Tang, Yongji Gong. Fast Lithium Ion Transport Pathways Constructed by Two-Dimensional Boron Nitride Nanoflakes in Quasi-Solid-State Polymer Electrolyte. Nano Letters 23 (17), 8106-8114 (2023).
 14. Shaohua Zhou*, Changhua Bao*, Benshu Fan*, Fei Wang, Haoyuan Zhong, Hongyun Zhang, Peizhe Tang, Wenhui Duan, Shuyun Zhou. Floquet engineering of black phosphorus upon below-gap pumping. Physical Review Letters 131, 116401 (2023). (Editors’ Suggestion)
 15. Xi Wu, Chao Ruan, Peizhe Tang, Feiyu Kang, Wenhui Duan, Jia Li. Irremovable Mn-Bi Site Mixing in MnBi2Te4. Nano Letters 23 (11), 5048-5054 (2023).
 16. Xiaoyu Liu, Benshu Fan, Hannes Huebener, Umberto De Giovannini, Wenhui Duan, Angel Rubio, Peizhe Tang. Floquet engineering of magnetism in topological insulator thin films. Electronic Structure 5, 2 (2023).
 17. Shaohua Zhou*, Changhua Bao*, Benshu Fan, Hui Zhou, Qixuan Gao, Haoyuan Zhong, Tianyun Lin, Hang Liu, Pu Yu, Peizhe Tang, Sheng Meng, Wenhui Duan, Shuyun Zhou. Pseudospin-selective Floquet band engineering in black phosphorus. Nature 614, 75–80 (2023). (News & Views: Nature, Phys.org, Tsinghua)
 18. Ming Tang*, Junwei Huang*, Feng Qin*, Kun Zhai, Toshiya Ideue, Zeya Li, Fanhao Meng, Anmin Nie, Linglu Wu, Xiangyu Bi, Caorong Zhang, Ling Zhou, Peng Chen, Caiyu Qiu, Peizhe Tang, Haijun Zhang, Xiangang Wan, Lin Wang, Zhongyuan Liu, Yongjun Tian, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan.Continuous manipulation of magnetic anisotropy in a van der Waals ferromagnet via electrical gating. Nature Electronics 6, 28–36 (2023).
 19. Peng Zhang*, Xingguo Wang*, Huaning Jiang*, Yiwei Zhang, Qianqian He, Kunpeng Si, Bixuan Li, Feifei Zhao, Anyang Cui, Yi Wei, Lixuan Liu, Haifeng Que, Peizhe Tang, Zhigao Hu, Wu Zhou, Kai Wu, Yongji Gong. Flux-assisted growth of atomically thin materials. Nature Synthesis 1, 864–872 (2022).
 20. Na Qin*, Cheng Chen*, Shiqiao Du*, Xian Du, Xin Zhang, Zhongxu Yin, Jingsong Zhou, Runzhe Xu, Xu Gu, Qinqin Zhang, Wenxuan Zhao, Yidian Li, Sung-Kwan Mo, Zhongkai Liu, Shilei Zhang, Yanfeng Guo, Peizhe Tang, Yulin Chen, Lexian Yang. Persistent exchange splitting in the chiral helimagnet Cr1/3NbS2. Physical Review B 106, 035129 (2022).
 21. Xinhe Wang*, Wei Yang*, Wang Yang*, Yuan Cao*, Xiaoyang Lin, Guodong Wei, Haichang Lu, Peizhe Tang, Weisheng Zhao. Spin manipulation by giant valley-Zeeman spin-orbit field in atom-thick WSe2. Applied Physics Reviews 9, 031402 (2022).
 22. Ling Zhou*, Junwei Huang*, Lukas Windgaetter*, Chin Shen Ong, Xiaoxu Zhao, Caorong Zhang, Ming Tang, Zeya Li, Caiyu Qiu, Simone Latini, Yangfan Lu, Di Wu, Huiyang Gou, Andrew T. S. Wee, Hideo Hosono, Steven G. Louie, Peizhe Tang, Angel Rubio, Hongtao Yuan. Unconventional excitonic states with phonon sidebands in layered silicon diphosphide. Nature Materials 21, 773–778 (2022). (News & Views: Nat. Mater.)
 23. Peixin Qin, Han Yan, Benshu Fan, Zexin Feng, Xiaorong Zhou, Xiaoning Wang, Hongyu Chen, Ziang Meng, Wenhui Duan, Peizhe Tang, Zhiqi Liu. Chemical Potential Switching of the Anomalous Hall Effect in an Ultrathin Noncollinear Antiferromagnetic Metal. Advanced Materials, 2200487 (2022).
 24. Xiangyu Bi, Zeya Li, Junwei Huang, Feng Qin, Caorong Zhang, Zian Xu, Ling Zhou, Ming Tang, Caiyu Qiu, Peizhe Tang, Toshiya Ideue, Tsutomu Nojima, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan. Orbital-selective two-dimensional superconductivity in 2H−NbS2. Physical Review Research 4 (1), 013188 (2022).
 25. Jiawei Yu*, Zian Xu*, Kebin Xiao, Yonghao Yuan, Qiangwei, Zhiqiang Hu, Chunsheng Gong, Yunkai Guo, Zhijun Tu, Peizhe Tang, Hechang Lei, Qi-Kun Xue, Wei Li. Evolution of electronic structure in pristine and Rb-reconstructed surfaces of kagome metal RbV3Sb5. Nano Letters 22 (3), 918–925 (2022)
 26. Zhilin Yang*, Yan Dang*, Pengbo Zhai, Yi Wei, Oian Chen, Jinghan Zuo, Xiaokang Gu, Yong Yao, Xingguo Wang, Feifei Zhao, Jinliang Wang, Shubin Yang, Peizhe Tang , Yongji Gong. Single-Atom Reversible Lithiophilic Sites towards Stable Lithium Anodes. Advanced Energy Materials 12 (8), 2103368 (2022).
 27. Changhua Bao, Peizhe Tang, Dong Sun, Shuyun Zhou. Light-induced emergent phenomena in 2D materials and topological materials. Nature Reviews Physics 4, 33–48 (2022).
 28. Hongyu Chen, Peizhe Tang, Jia Li. Two-dimensional intrinsic ferromagnetic monolayer transition metal oxyhydroxide. Physical Review B 103 (19), 195402 (2021).
 29. Lingjia Meng*, Zhang Zhou*, Mingquan Xu*, Shiqi Yang*, Kunpeng Si, Lixuan Liu, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Bixuan Li, Peixin Qin, Peng Zhang, Jinliang Wang, Zhiqi Liu, Peizhe Tang, Yu Ye, Wu Zhou, Lihong Bao, Hong-Jun Gao, Yongji Gong. Anomalous thickness dependence of Curie temperature in air-stable two-dimensional ferromagnetic 1T-CrTe2 grown by chemical vapor deposition. Nature Communications 12, 809 (2021).
 30. Takuya Okugawa, Peizhe Tang, Angel Rubio, Dante Kennes. Topological phase transitions induced by disorder in magnetically doped thin films. Physical Review B 102 (20), 201405 (2020).
 31. Shiqiao Du, Peizhe Tang, Jiaheng Li, Zuzhang Lin, Yong Xu, Wenhui Duan, Angel Rubio. Berry curvature engineering by gating two-dimensional antiferromagnets. Physical Review Research 2 (2), 022025 (2020).

Before 2020

 1. S. A. Sato, Peizhe Tang, M. A. Sentef, H. Hübener, U. De Giovannini, A. Rubio. Light-induced anomalous Hall effect in massless Dirac fermionsystems and topological insulators with dissipation. New Journal of Physics 21, 093005 (2019).
 2. S. A. Sato, J. W. McIver, M. Nuske, Peizhe Tang, G. Jotzu, B. Schulte, H. Hübener, U. De Giovannini, L. Mathey, M. A. Sentef, A. Cavalleri, A. Rubio. Microscopic theory for the light-induced anomalous Hall effect in graphene. Physical Review B 99, 214302 (2019).
 3. Jinsong Zhang, Ankun Yang, Xi Wu, J. van de Groep, Peizhe Tang, Shaorui Li, Bofei Liu, Feifei Shi, Jiayu Wan, Qitong Li, Yongming Sun, Zhiyi Lu, Xueli Zheng, Guangmin Zhou, Chun-Lan Wu, Shou-Cheng Zhang, M. L. Brongersma, Jia Li, Yi Cui. Reversible and selective ion intercalation through the top surface of few-layer MoS2. Nature Communications 9, 5289 (2018).
 4. Lang Peng, Jing-Jing Xian, Peizhe Tang, Angel Rubio, Shou-Cheng Zhang, Wenhao Zhang, Ying-Shuang Fu. Visualizing topological edge states of single and double bilayer Bi supported on multibilayer Bi (111) films. Physical Review B 98, 245108 (2018).
 5. Quan Zhou, Peizhe Tang, Shengxiu Liu, Jinbo Pan, Qimin Yan, Shou-Cheng Zhang Learning atoms for materials discovery. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 115, E6411 (2018).
 6. Yongji Gong, Hongtao Yuan, Chun-Lan Wu, Peizhe Tang, Shize Yang, Ankun Yang, Guodong Li, Bofei Liu, J. van de Groep, M. Brongersma, M. Chisholm, Shou-Cheng Zhang, Wu Zhou, Yi Cui. Spatially controlled doping of 2D SnS2 through intercalation for electronics. Nature Nanotechnology 13, 294 (2018).
 7. Eve Emmanouilidou, Huibo Cao, Peizhe Tang, Xin Gui, Chaowei Hu, Bing Shen, Junyi Wu, Shou-Cheng Zhang, Weiwei Xie, Ni Ni, Magnetic order induces symmetry breaking in the single-crystalline orthorhombic CuMnAs semimetal. Physical Review B 96, 224405 (2017).
 8. Peizhe Tang, Quan Zhou, Shou-Cheng Zhang. Multiple types of topological fermions in transition metal silicides. Physical Review Letters 119, 206402 (2017).
 9. Yajun Fu*, Erfu Liu*, Hongtao Yuan*, Peizhe Tang*, Biao Lian, Gang Xu, Junwen Zeng, Zhuoyu Chen, Yaojia Wang, Wei Zhou, Kang Xu, Anyuan Gao, Chen Pan, Miao Wang, Baigeng Wang, Shou-Cheng Zhang, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Feng Miao. Gated tuned superconductivity and phonon softening in mono-and bilayer MoS2. NPJ Quantum Materials 2, 52 (2017).
 10. Wendong Cao, Peizhe Tang, Yong Xu, Jian Wu, Bing-Lin Gu, Wenhui Duan. Dirac semimetal phase in the hexagonal LiZnBi. Physical Review B 96, 115203 (2017).
 11. Wendong Cao, Peizhe Tang, Shou-Cheng Zhang, Wenhui Duan, Angel Rubio. Stable Dirac semimetal in the allotropes of group-IV elements. Physical Review B 93, 241117(R) (2016).
 12. Peizhe Tang*, Quan Zhou*, Gang Xu, Shou-Cheng Zhang. Dirac Fermions in an antiferromagnetic semi-metal. Nature Physics 12, 1100 (2016).
 13. Wendong Cao, Rui-Xing Zhang, Peizhe Tang, Gang Yang, Jorge Sofo, Wenhui Duan, Chao-Xing Liu. Heavy Dirac fermions in a graphene/topological insulator hetero-junction. 2D Materials 3, 034006 (2016).
 14. Gang Xu, Biao Lian, Peizhe Tang, Xiao-liang Qi, Shou-Cheng Zhang. Topological Superconductivity on the Surface of Fe-Based Superconductors. Physical Review Letters 117, 047001 (2016).
 15. Shaobo Cheng, Menglei Li, Shiqing Deng, Shanyong Bao, Peizhe Tang, Wenhui Duan, Jing Ma, Cewen Nan, Jing Zhu. Manipulation of Magnetic Properties by Oxygen Vacancies in Multiferroic YMnO3. Advanced Functional Materials 26, 3589 (2016).
 16. Eryin Wang*, Peizhe Tang*, Guoliang Wang, Alexei V. Fedorov, I. Miotkowski, Yong Chen, Wenhui Duan, Shuyun Zhou. Robust gapless surface state and Rashba-splitting bands upon surface deposition of magnetic Cr on Bi2Se3. Nano Letters 15, 2031 (2015).
 17. Yong Xu, Peizhe Tang, Shou-Cheng Zhang. Large-gap quantum spin Hall states in decorated stanene grown on a substrate. Physical Review B 92, 081112 (2015).
 18. Wei Ruan, Peizhe Tang, Aifang Fang, Peng Cai, Cun Ye, Xintong Li, Wenhui Duan, Nanling Wang, Yayu Wang. Structural phase transition and electronic structure evolution in Ir1−xPtxTe2 studied by scanning tunneling microscopy. Science Bulletin 8, 798-805 (2015).
 19. Cuizu Chang, Peizhe Tang, Xiao Feng, Kang Li, Xu-Cun Ma, Wenhui Duan, Ke He, Qi-Kun Xue. Band engineering of Dirac surface states in topological insulator based Van der Waals heterostructures. Physical Review Letters 115, 136801 (2015).
 20. Peizhe Tang, Pengcheng Chen, Wendong Cao, Huaqing Huang, Seymur Cahangirov, Lede Xian, Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, Wenhui Duan, Angel Rubio. Stable two dimensional dumbbell stanene: a quantum spin Hall insulator. Physical Review B (R) 90, 121408 (2014).
 21. Cuizu Chang*, Peizhe Tang*, Yilin Wang, Xiao Feng, Kang Li, Zuocheng Zhang, Yayu Wang, Li-Li Wang, Xi Chen, Chaoxing Liu, Wenhui Duan, Ke He, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue. Chemical potential dependent gap-opening at the Dirac surface states of Bi2Se3 induced by aggregated substitutional Cr atoms. Physical Review Letters 112, 056801 (2014).
 22. Peizhe Tang, Binghai Yan, Wendong Cao, Shu-Chun Wu, Claudia Felser, Wenhui Duan. Weak topological insulators induced by the inter-layer coupling: A first-principles study of stacked Bi2TeI. Physical Review B 89, 041409(R) (2014).
 23. Peizhe Tang, Wenhui Duan. Realizing the quantum anomalous Hall effect in materials with in-plane magnetization. National Science Review 1, 33 (2014). Invited highlight paper.
 24. Wen Zhao, Pengcheng Chen, Peizhe Tang, Yuanchang Li, Jian Wu, Wenhui Duan. Sulfur immobilization and lithium storage on defective graphene: a first-principles study. Applied Physics Letters 104, 043901 (2014).
 25. Lu Zhao*, Peizhe Tang*, Bing-lin Gu, Wenhui Duan. Field-Effect Birefringent Spin Lens in Ultrathin Film of Magnetically Doped Topological Insulators. Physical Review Letters 111, 116601 (2013).
 26. Peizhe Tang, Pengcheng Chen, Jian Wu, Feiyu Kang, Jia Li, Angel Rubio, Wenhui Duan. Metallicity retained by covalent functionalization of graphene with phenyl groups. Nanoscale 5, 7537 (2013).
 27. Jingsong Zhang*, Cuizu Chang*, Peizhe Tang*, Zuocheng Zhang, Xiao Feng, Kang Li, Li-li Wang, Chaoxing, Liu, Wenhui Duan, Ke He, Qi-Kun Xue, Xucun Ma, Yayu Wang. Topology-driven magnetic quantum phase transition in topological insulators. Science 339, 1582 (2013).
 28. S. Cahangirov, M. Audiffred, Peizhe Tang, A. Iacomino, Wenhui Duan, G. Merino, Angel Rubio. Electronic structure of silicene on Ag(111): Strong hybridization effects. Physical Review B 88, 035432 (2013).
 29. Yong Xu, Binghai Yan, Hai-Jun Zhang, Jing Wang, Gang Xu, Peizhe Tang, Wenhui Duan, Shou-Cheng Zhang.Large-gap quantum spin Hall insulators in two-dimensional tin crystals. Physical Review Letters 111, 136804 (2013).
 30. Yuanchang Li, Peizhe Tang, Pengcheng Chen, Jian Wu, Bing-Lin Gu, Ying Fang, S. B. Zhang, Wenhui Duan. Topological insulators in transition-metal intercalated graphene: The role of d electrons in significantly increasing the spin-orbit gap. Physical Review B 87, 245127 (2013).
 31. Peizhe Tang, Xiaolong Zou, Shanying Wang, Jian Wu, Haitao Liu, Wenhui Duan. Electronic and magnetic properties of Boron Nitride Nanoribbons with 1D line defects. RSC Advances 2, 6192 (2012).
 32. Lu Zhao, Junwei Liu, Peizhe Tang, Wenhui Duan. Strain engineering of topological surface states. Applied Physics Letters 100, 131602 (2012).
 33. Peizhe Tang, Haitao Liu,Jie Zhu, Shanying Wang, Wenhui Duan. Role of Ga-doping in iron-gallium alloy clusters,Chinese Physics B 21, 027104 (2012).

   * These authors have contributed equally to this work.
† One of Corresponding authors